Clicky

در ۱۷۹۴ آغا محمد خان قاجار دستور بازسازی آن را داد و در ۱۸۴۴ نیز به دستور محمد شاه قاجار عماراتی در آن ساخته شد و گسترده‌تر گردید. باغ تخت در اواخر دوران قاجار رو به خرابی گذاشت و امروزه جز بخش کوچکی از یکی از بناهای آن چیزی از این باغ باقی نمانده است.

باغ تخت شیراز، نیمه ی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، نیمه ی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، عکس از لوئیجی پشکه، ۱۸۵۸ میلادی، موزه ی متروپولیتن نیویورک

باغ تخت شیراز، عکس از لوئیجی پشکه، ۱۸۵۸ میلادی، موزه ی متروپولیتن نیویورک

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، حوالی دهه ی ۱۸۹۰

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت شیراز، سال های پایانی قرن نوزدهم

باغ تخت و باباکوهی، شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت و باباکوهی، شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

باغ تخت شیراز، عکس از ای اچ پی هتز، ۱۸۹۴ میلادی، کتابخانه ی ملی هلند

برچسبها ←